Seven building blocks of Shu in the Romance of the Three Kingdoms: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, Ma Chao, Huang Zhong and Zhuge Liang.

  • Sale
  • Regular price $79.99